Sukuseura Pihlajamäen Rädyt r.y. säännöt

 

1. §

Yhdityksen nimi on Pihlajamäen Rädyt r.y. ja sen kotipikka on Kiuruvesi. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura.

 

2. §

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnoittaa menneiden sukupolvien muistoa.

 

3. §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

-järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa

-kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikelekokoelmia ja muita painotuotteita

-kokoamalla, luetteloimalla ja omissa tai julkisissa kokoelmissa säilyttämällä sukuun kuuluvia muistoesineitä

-selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

-jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet sukuseuraan

Sukuseura voi opintojen, tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja tai säätiöitä sekä vastaanottaa testamentti tai muita ahjoituksia.


4. §

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Pihlajamäen Rätyjen suvusta, sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa. Kantaisä on Lars Laurinpoika Räty s.n.v. 1675, k.n.v. 1756.

 

5. §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoitettava siitä sukuseuran sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti sukukokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukukokous voi sukuneuvoston esityksestä kutsua kunniajäseneksi seuran jäsenen, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut sukuseuran ja suvun hyväksi.

Varsinainen sukukokous voi sukuneuvoston esityksestä erottaa sukuseurasta sellaisen sukuseuran jäsenen, joka käyttäytymisellään sukuseurassa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut sukuseuran toimintaa, ja jäsenen, joka huomautuksen saatuaan ei ole maksanut kahtena peräkkäisenä kautena jäsenmaksuaan.

 

6. §

Yhdityksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja jäsenmaksut, joiden vähimmäismäärät varsinainen sukukokous vahvistaa. Poikkeustapauksissa erityisistä syistä sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen maksun suorittamisesta. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.

Sukuseuran jäsenistä on sukuseuran pidettävä erityistä luetteloa.

 

7. §

Sukuseuran hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sukuneuvoston toimikausi on kolme vuotta.

Varsinainen sukukokous valitsee sukuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä 12 muuta jäsentä ja 6 varajäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja sukuseuran jäsenistä sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, esinekokoelmien hoitajan ja muut seuralle tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampiakin toimia. Sukuneuvosto voi omasta tai varajäentensä keskuudesta asettaa avukseen työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä ollessa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisin äänten enemmistöin, ja niistä sekä keskustelluista asioista pidetään pöytäkirjaa. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuseuran jäsen.

 

8. §

Sukuseuran nimen taloudellisissa sitoumuksissa kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Muuten kirjoittaa sukuseuran nimen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

 

9. §

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkistettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksessa sukuseurassa on jätettävä viimeistään huhtikuun 15. päivään mennessä sukuneuvostolle.

 

10. §

Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana kesä – elokuun kuluessa joka 3. vuosi ja siitä on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään 4 viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Muihin sukukokouksiin kutsutaan sukuseuran jäsenet sukuneuvoston toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä samassa ajassa.

 

11. §

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen on tällöin todettava, onko sukuseura sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä, ellei kokous halua itse toimittaa pöytäkirjan tarkistusta, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa on käsiteltävä seuraavat viralliset asiat:

1.Sukuneuvoston kertomus sukuseuran toiminnasta

2.Sukuseuran tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja tilintarkastajain lausunto

3.Kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja sukuseuran tomihenkilöille

4.Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen alkavaa tilikautta varten

5.Alkavaa toimikautta varten valittavien sukuneuvoston jäsenten, kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaalit.

Kokouksen muu ohjelma tulee mikäli mahdollista liittyä sukuseuran tarkoitusperiin.12. §

Sukukouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla täysi-ikäisellä jäsenellä, joka on  maksanut liittymis- ja jäsenmaksunsa tai niistä näiden sääntöjen 6. §:n mukaisesti vapautettu, yhtäläinen äänioikeus.

Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan seisomaan nousemalla, käden nostolla tai muulla kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla, ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

 

13. §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä tai velan ottamisesta sukuseuran nimelle voidaan tehdä vain, jos siitä kokouskutsussa on nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin ääntenenemmistöin, mutta muussa sukukokouksessa vaaditaan, että sitä on kannattanut kaksi kolmannesta läsnäolleista.

 

14. §

Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen arkiston ja muun omaisuuden luovuttamisesta Suomen Sukututkimusseuralle tai Kiuruveden Kotiseutuyhdistykselle tai näitä vastaaville rekisteröidyille järjestöille tai käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

Kolmannessatoista varsinaisessa sukukokouksessa 23.7.2017 (Hyvölänniemi, Kiuruvesi) valittu sukuneuvosto 2018 - 2022

Kerttu Ruhanen (Lautonpää) 

044 – 541 4179                                                          

Puheenjohtaja/jäsensihteeri/tiedottaja

Itälahdenkatu 4 C 42

00210 Helsinki

ruhanen.kerttu@gmail.com

 

Ritva-Liisa Pennanen (Ritisenlahti)

040 – 825 7917                                                 

Varapuheenjohtaja/arkistovastaava                                                                                                                                  

Heikintie 2

74700 Kiuruvesi                                                                                                          

ritva-liisa.pennanen@luukku.com

 

 

 

Jarmo Ruhanen (Lautonpää)

040-5414179

Sihteeri / tiedottaja                                                                                                 

Itälahdenkatu 4 C 42

00210 Helsinki

jarmo.ruhanen@gmail.com

 

Marjukka Pylkkönen (Ritisenlahti)

040 – 771 2642                                                 

Taloudenhoitaja

Itäkalliontie 230

71820 Pöljä                                                         

pylkkmarjukka@gmail.com

 

Mikko Räty (Kuusela) 

044 – 290 2442                                                                     

Alasintie 12

72600 Keitele

mikko.raty@hotmail.Fi

 

Marja Taivassalo (Anttila)

050 – 5121 238

Pielavedentie 1222

74630 Heinäkylä

marja.taivas@gmail.com                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Tuovinen (Talasniemi)

050 – 343 7151                                                              

Vesihaudantie 5

90450 Kempele

laura.tuovinen@apteekit.net

 

Risto-Pekka Räty (Heikkilä) 

040 – 411 6375                                                           

Hilapparannantie 693

74700 Kiuruvesi

ristopekkar@gmail.com

 

Kaisa Partanen (Anttila)                                                                   

040 – 761 1034

Elotie 3

15860 Hollola

partanen.kaisa@gmail.com

 

 

Simo Talasniemi (Talasniemi)                                                        

050 – 539 2124

Lohkaretie 12 T 1

70700 Kuopio

simo.talasniemi@gmail.com

 

Varajäsenet:

 

 

Helvi Mähönen (Lautonpää)                                                          

044 – 289 5119

Pyhännäntie 2094

74700 Kiuruvesi

helvi.katariina@gmail.com

 

Anna Talasniemi (Talasniemi)                                                          

041 – 437 6976

Olkilyhteentie 15

Helsinki

anna.talasniemi@gmail.com

 

 

 

Muut sukuneuvostoa auttavat tahot:

 

Seppo Nummela (Talasniemi)  

040 – 865 8304                                                       

Sukututkija

Partaperäntie 3

86600 Haapavesi


 

Seppo Mahlman (Kolkka)

0500 – 400 654                                                                

Sukulehden taitto

Lauhatie 21 A 2,

01300 Vantaa

seppo.mahlman@printway.fi

 

Toiminnantarkastajat:

Sinikka Metsola (Kolkka)  

044 - 379 6181                                                              

Mokrantie 229

49200 Heinlahti

 

Ritva Pietikäinen (Alapiha)

0500 – 326 402                                                             

Taipaleenlahdentie 101     

74700 Kiuruvesi

reeta.pietikainen@gmail.com

 

Varatoiminnantarkastajat:

Yrjö Warma (Talasniemi)                                                                

 

Milka Peltomäki (Anttila)

050-5720692            

Tuohimaantie 6 as 5, 28220 Pori